Klubben 50år

Klubben 50år

                       Klubben startade sin verksamhet 1954 efter att Lionsmedlemmar från

                      Växjö intresserat Valter Sjögren att bilda en Olofströmsklubb.

Något större svårighet att samla medlemmar till en Lionsklubb i Olofström var det inte. Efter ett par träffar var 17 personer redo att den 27 oktober 1954 starta klubb nummer 118 i Sverige.

Självklart valdes Valter Sjögren till klubbens första president.

Chartermedlemmar var:

Almkvist                             Algot                                  textilhandlare

Bringhammar                   Sigvard                              rektor

Carlström                          Valdo                                 direktör

Davidsson                        Hugo                                  förvaltare

Davidsson                        Sture                                  kassör

Holmgren                          Nils                                     direktör

Jansmark                          Knut                                   landsfiskal

Lagerholm                        Fredrik                               bankdirektör

Lindberg                            Ingvar                                överingenjör

Lugn                                  Eric                                     distriktsveterinär

Nilsson                              Axel                                    kommunalkamrer

Nilsson                              Nils-Gunnar                      disponent

Nilsson                              Hilding                               målaremästare

Nilsson                              Ivar                                     köpman

Peterson                           Walter                                föreståndare

Sjögren                              Valter                                 direktör

Wiring                                Erik                                     apotekare

 

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

 

Valter Sjögren                  President

Knut Jansmark                 Vice president

Sigvard Bringhammar    Sekreterare

Fredrik Lagerholm           Kassaförvaltare

Nils Holmberg                  Klubbmästare

Nils-Gunnar Nilsson       Tail-twister

Eric Lugn                          Director                                                                                

 

Charterhögtidligheten hölls i Jämshögs kyrka där klubbmedlemmarna

med damer samlats. Distriktguvenören Nils-Olof Berlin, Malmö, över-

lämnade charterbrevet till president Valter Sjögren.

Därefter följde festmåltid på Olofströms hotell under pompa och ståt med trivsel i högsätet.

När klubben i år ser tillbaka på sin 50 åriga verksamhet kan man konstatera att alltifrån starten har klubben med heder uppfyllt Lions syften.

Genom tillkomsten av Holje Marknad har möjlighet skapats att lämna stora bidrag både internationellt och nationellt. Dessutom har Holje Marknad givit Olofströms kommun ett icke föraktligt PR-värde.

Det var lion Olle Sigvant som föreslog klubben att istället för Barnens Dag, som årligen avhölls på Högavångsplatån före utbyggnaden av skolan, skulle man arrangera en Holje Marknad, vilken varit nedlagd i 47 år.

Så skedde och den första marknaden i modern tid anordnades 1965 och platsen var den gröna oasen invid Holjeån som går under benämningen ”flygfältet”. Allt sedan dess har klubben anordnat marknad varje år i Olofström på samma plats.

Vår avlidne medlem Walter Peterson har forskat i Holje Marknads historia och funnit att den tidigaste marknaden förmodligen anordnades redan 1732-1733 då förhandlingar fördes mellan Holje bymän och borgerskapet i Karlshamn i avsikt att få fram klara linjer för marknadens organisation och upplåtandet av plats för ändamålet.

I närmare 200 år avhölls årligen Holje Marknad i Olofström, eller Holje som var den gamla benämningen på Olofström. 1918 insomnade så traditionen med Holje Marknad och återuppstod 47 år senare.

2004 firade man således marknadens 40-årsjubileum i nuvarande form. Under dessa 40 år har klubben med heder fullföljt aktiviteten som har initierats av Lions såväl nationellt som internationellt.

Det har varit insamlingar till handikappade, katastroffonder, kamp mot ögonsjukdomar, brunnar i Indien. Bidrag har delats ut till lägerverksamhet för ungdomar, typ diabetes, astmaallergi, musikläger samt Hällevikslägret där många deltagare från Olofströms kommun fått bidrag till avgiften.

Kampen mot folksjukdomar, cancerfonden, Barncancerfonden, barn i Baltikum, alla har de, efter vår bästa förmåga, fått sin beskärda del. Insamlingar och transporter till Polen och Litauen har varit andra aktiviteter vi deltagit i.  

Marknaden har varje år givit nettoinkomster på mellan 100 000–300 000 kr. Det är dessa medel som har gjort det möjligt för Lions i Olofström att hjälpa behövande. Inte minst har föreningar och bidragssökande i kommunen fått en hjälpande hand. Fritidsgården Susekullen och Team 49 har under den senaste perioden fått hjälp till sitt arbete med ungdomar i kommunen.

Våra landshövdingar Thure Andersson, Camilla Odhnoff och Ulf Lönnqvist har varit marknadens invigningstalare.

Sedan marknaden startade i Lions regi, har det varit angeläget att få fram utställare och försäljare med kvalitetsvaror till bra priser.

Vidare har klubben strävat efter att engagera tivoli-och marknadsnöjen av hög klass samt underhållningsartister för den breda publiken, allt för att ge Holje Marknadsbesökarna valuta för pengarna.

1969 vigdes tre brudpar på marknaden och 1994 vigdes ytterligare två par, båda gångerna i vackert försommarväder och under värdiga former.

Under de tre marknadsdagarna har vi varje år haft 20.000 till 30.000 besökare och barnens glädje har varit på topp.

Klubben förfogar över en klubbstuga, förvärvad av Volvo Olofströmsverken, som förutom sammanträdeslokal även fungerar som arbetslokal och kansli för Holje Marknad.

Lions Club i Olofström kan med viss stolthet se tillbaka på sin 50-åriga verksamhet. Det som för 50 år sedan började i liten skala har idag vuxit sig starkt, både organisatoriskt och medlemsmässigt. Idag består klubben av ca 35 medlemmar och är förvisso en liten men ändå viktig kugge i den globala Lionrörelsen. Det primära syftet med Lionklubbar världen över är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk och försöka medverka till en meningsfull tillvaro för våra medmänniskor.

Klubbens hittillsvarande aktiviteter har väckt respekt bland övriga klubbar i landet. Som bevis på detta har vår klubb även tilldelats ”Lejonkronan”, beviset på bästa klubb inom landet det aktuella året. Vi är stolta över detta men avser inte att slå oss till ro. Vi tänker fortsätta med aktiviteter, som kan ge oss de ekonomiska möjligheterna att hjälpa där hjälp behövs. Vi tror att Lions Club behövs även i dagens samhälle

Som framgår av vad som tidigare skrivits är Holje marknad vår klubbs stora aktivitet, klubben arbetar också med andra aktiviteter bl.a. insamlingar, julfemmeförsäljning, julkortsförsäljning, julkonserter, tillverkning och försäljning av julkärvar.

Det är de insamlade medlen från bl.a. Marknaden som ger oss möjlighet att i viss mån kunna lindra nöden och bidra till samhällets välfärd. Naturligtvis låter detta sig inte göras utan välvillig inställning från vår omgivning.

Lions Club vill därför framföra ett tack till de som stödjer vår verksamhet. Vi vill tacka Olofströms kommun, Volvo Olofströmsverken, och övriga företag som på ett eller annat sätt har hjälpt klubben. Organisationer och föreningar samt den stödjande allmänheten utan vilkas hjälp vår devis hade klingat öhörd.  – Hjälp Lions hjälpa!

                      Denna årskrönika är avsedd att ge läsaren en viss uppfattning som klubbens förehavanden under den gångna 50-årsperioden men är icke avsedd att vara ett fullständigt dokument.

 

                      Olofström i oktober 2004